Skip to content

Privacy Charter

1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is IP BELGIUM NV (“IP”, “wij”). IP is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Jacques Georginlaan 2. IP is ingeschreven bij de Kruispuntenbank onder nummer 0450.484.727.

U kunt ons ook contacteren op het volgende e-mailadres: dchaumont@rtl.be.

2. De verwerking van uw persoonsgegevens

Het beschermen van uw privacy is een prioriteit voor IP. We erkennen uw recht op correcte informatie over de manier waarop de gegevens die u persoonlijk kunnen identificeren verwerkt worden en kijken er nauwgezet op toe. Het gaat om gegevens die u aan IP zou kunnen verstrekken zoals uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummers, e-mailadres enz. (“uw Gegevens”). Dit “Privacy Charter” geeft u inzage in de manier waarop wij uw Gegevens gebruiken en de maatregelen die wij treffen om de privacy en de beveiliging ervan te garanderen.

De enige Gegevens waartoe wij toegang hebben zijn de Gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij het openen van een gebruikersaccount. Bepaalde Gegevens moet u verplicht invullen, andere zijn facultatief.

Uw Gegevens worden volledig conform alle geldende Belgische wetten ingezameld en verwerkt, hoofdzakelijk de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Door ons uw Gegevens te bezorgen geeft u ons toestemming om ze conform dit Privacy Charter te verwerken.

3. Het doel van de verwerking van uw Gegevens

IP verzamelt en verwerkt uw Gegevens uitsluitend voor specifieke, welomschreven doeleinden:

1. Het beheer van onze relatie met u en de reclame voor onze diensten: wij zamelen bijvoorbeeld uw Gegevens in en gebruiken ze om u onze meldingen te kunnen sturen;

2. Het meten van de doeltreffendheid en de gebruiksvriendelijkheid van de IP website en de verbetering ervan, tot nut van onze internetgebruikers;

3. Het uitvoeren van interne statistieken en marktstudies: bijvoorbeeld om uw belangstelling te peilen en de ontwikkeling van onze communicatiestrategieën beter te bepalen.

4. Hoe lang wij uw Gegevens bewaren

IP bewaart uw Gegevens niet langer dan redelijkerwijze nodig is voor de beoogde doelstellingen en overeenkomstig de wettelijke bepalingen. IP bewaart uw Gegevens slechts voor een periode van 1 jaar, te rekenen vanaf het laatste contact tussen ons.

5. Inzage van uw Gegevens

Uw Gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen die in onze naam of voor onze rekening handelen, met het oog op de verwerking overeenkomstig de doelstellingen waarvoor ze werden verzameld. IP vergewist zich ervan dat de onderaannemers hetzelfde beschermingsniveau kunnen garanderen als zijzelf en eist een contractuele waarborg dat deze onderaannemers uw Gegevens uitsluitend voor het toegestane oogmerk zullen verwerken, met alle vereiste discretie en bescherming.

6. Recht van toegang, rechtzetting en verzet

Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht om uw Gegevens in te zien om ze aan te passen of te corrigeren. Gelieve daarvoor contact op te nemen met IP via e-mail: dchaumont@rtl.be of per post naar: IP – Didier Chaumont – Jacques Georginlaan 2 – 1030 Brussel. Gelieve uw aanvraag te ondertekenen en er een (digitale) kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

Indien u geen meldingen, reclameaanbiedingen of newsletters van IP meer wilt ontvangen, kunt u ons dat op elk moment laten weten per e-mail naar dchaumont@rtl.be. Gelieve uw aanvraag te ondertekenen en er een digitale kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

U kunt uiteraard uw schriftelijke aanvraag ook versturen naar het volgende adres: IP – Didier Chaumont – Jacques Georginlaan 2 – 1030 Brussel.

7. Bescherming en vertrouwelijkheid van uw Gegevens

De toegang tot uw Gegevens blijft beperkt tot die werknemers die ze moeten kennen en die opgeleid zijn in het naleven van strenge privacyvoorschriften bij de verwerking van uw Gegevens.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Gegevens die IP online verzamelt te garanderen, hebben we de hoogste veiligheidsstandaarden uitgewerkt en werken we uitsluitend met onderaannemers die ze eveneens respecteren. Hoewel wij getracht hebben een website te maken die veilig, betrouwbaar en het vertrouwen van onze bezoekers waard is, willen wij u er wel aan herinneren dat het internet over het algemeen niet als een volledig veilige omgeving wordt beschouwd. Wanneer u uw Gegevens via het internet verzendt, kan IP dan ook niet de veiligheid ervan garanderen of er verantwoordelijkheid voor dragen.

8. Overmaken van uw Gegevens naar het buitenland

IP maakt uw Gegevens nooit over naar landen buiten de Europese Unie of landen die geen passend beveiligingsniveau voor de gegevens garanderen, in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Als dat toch het geval is, verbindt IP zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen (contractuele garanties enz.) om te garanderen dat uw Gegevens bij verwerking in het buitenland voldoende en doeltreffend beschermd zijn.

9. Gebruik van “cookies”

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij geen enkel Gegeven dat niet uitdrukkelijk en vrijwillig door uw toedoen is verstrekt.

IP gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden afkomstig van een webserver die u raadpleegt en die op uw harde schijf worden opgeslagen. Cookies slaan uw voorkeuren op zodat u bij uw volgende bezoeken sneller toegang tot de website krijgt en het bezoek wordt vergemakkelijkt. Deze gegevens worden maximaal één jaar op uw computer bewaard.

Wanneer u verbinding maakt met een website, verzendt de navigatiesoftware die u gebruikt bepaalde gegevens automatisch naar de website. Deze gegevens bevatten het TCP/IP-adres (een getal waarmee een computer op het net geïdentificeerd kan worden), de naam en de versie van de webbrowser en het besturingssysteem, en de laatst geraadpleegde pagina. Dat gebeurt met de bedoeling de kwaliteit van onze sites en de diensten die op deze sites worden aangeboden te verbeteren. Het gaat om anonieme informatie die niet gebruikt kan worden om uw identiteit te achterhalen.

Voor het gebruik van deze cookies is vooraf uw uitdrukkelijke toestemming vereist. U kunt hier achteraf op terugkomen en deze cookies op elk moment weigeren en/of verwijderen door de instellingen van uw browser te wijzigen. U hebt dan nog steeds toegang tot onze sites maar het is mogelijk dat bepaalde delen van de sites niet werken.

In de tabel hieronder ziet u welke cookies we gebruiken en waartoe ze dienen.

CookieNomFinalitéInformations complémentaires
01has_jsDetermines whether or not JavaScript is enabled so that Drupal can more efficiently perform operations to enhance the user experience
02SESSXXXXXXXXXXXXXXXXXStore the session identifier, to determine current login information about the user(only when logged)
03DRUPAL_UIDThe ID of the currently logged user(only when logged)

10. Verzenden van reclame via e-mail

We sturen u graag per e-mail meldingen die u kunnen interesseren.

Uiteraard hebt u op elk moment het recht om u, kosteloos, te verzetten tegen het gebruik van uw e-mailadres voor reclameaanbiedingen van IP. Dat kan via een eenvoudig verzoek per e-mail. U moet wel uw verzoek ondertekenen en er een digitale kopie van uw identiteitskaart bijvoegen.

U kunt uw schriftelijke aanvraag ook altijd versturen naar het volgende adres: IP – Didier Chaumont – Jacques Georginlaan 2 – 1030 Brussel, met vermelding van het onderwerp van uw verzet. U moet uw aanvraag ondertekenen en er een digitale kopie van uw identiteitskaart bijvoegen.

11. Links naar andere websites

Onze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die noch beheerd, noch gecontroleerd worden door IP. IP kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch voor de gegevensbeveiliging door de derden die ze beheren en die kan verschillen van de onze.

12. Wijziging van het Privacy Charter

We behouden ons het recht voor dit Privacy Charter te wijzigen om ons te conformeren aan de geldende wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of om het aan te passen aan ons gebruik. Raadpleeg het dus regelmatig om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. De nieuwe versies worden gedownload op onze website, met aanpassing van de datum in de laatste paragraaf.

Zonder uw voorafgaande toestemming brengen we geen enkele wijziging aan die het beveiligingsniveau van uw rechten, zoals gegarandeerd in dit Privacy Charter, zou verminderen.

13. Contact met IP

Voor meer informatie over dit Privacy Charter of indien u aanbevelingen of opmerkingen hebt om de kwaliteit ervan te verbeteren, kunt u zich per e-mail richten tot IP: dchaumont@rtl.be.

Voor meer informatie over het gebruik van de website vragen wij u aandachtig onze “Gebruiksvoorwaarden” te lezen.